1. چهارمین دوره تخصصی طراحی و تجویز تمرینات اصلاحی برگزار شد
چهارمین دوره تخصصی طراحی و تجویز تمرینات اصلاحی روزهای 17 و 18 بهمن ماه در شهر کرمان برگزار شد