تعویق کارگاه خستگی و ریکاوری در فوتبال: با تاکید بر تغذیه
1395-03-04
تعویق کارگاه خستگی و ریکاوری در فوتبال: با تاکید بر تغذیه

کارگاه خستگی و ریکاوری در فوتبال: با تاکید بر تغذیه از تاریخ 5 خرداد ماه به تاریخ 12 خرداد ماه انتقال یافت. علاقه مندان می توانند  برای شرکت در این کارگاه از طریق این سامانه ثبت نام نمایند.