برگزاری کارگاه انتخاب کفش ورزشی مناسب و تاثیر کفی کفش
1395-02-25
برگزاری کارگاه انتخاب کفش ورزشی مناسب و تاثیر کفی کفش

کارگاه انتخاب کفش ورزشی مناسب و تاثیر کفی کفش در تاریخ 22 اردیبهشت در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار گردید. این کارگاه با مدرسی دکتر علی شریف نژاد در دوبخش تئوری و عملی در آزمایشگاه پژوهشگاه تشکیل گردید.