برگزاری کارگاه اصول و زمانبندی تمرینات مقاومتی
1395-02-06
برگزاری کارگاه اصول و زمانبندی تمرینات مقاومتی

 کارگاه اصول و زمانبندی تمرینات مقاومتی در روز جمعه 3 اردیبهشت با مدرسی جناب اقای دکتر حمید آقاعلی نژاد و آقای محمد علی پیرانی در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار شد. این کارگاه با استقبال 46 نفر از دانشجویان و مربیان مواجه گردید.