برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 دستیاری آزمایشگاه تخصصی فیزیولوژی ورزشی (دوره چهارم)
1396-05-17 08:30-16:30
1396-05-14 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 25
عضو هیات علمی 6,000,000 ریال
21
2 دومین دوره آزمون ورزشی قلبی ریوی(CPET)
1396-05-30 08:30-16:30
1396-05-28 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 20
4,500,000 ریال
10
3 دومین دوره دستیار آزمایشگاه حرکات اصلاحی
1396-06-14 08:30-16:30
1396-06-11 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 25
6,000,000 ریال
21
4 دوره دستیار آزمایشگاه رفتار حرکتی
1396-06-01 08:30-16:30
1396-05-29 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 15
6,000,000 ریال
4
5 دومین دوره دستیار آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی
1396-06-08 08:30-16:30
1396-06-05 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 15
6,000,000 ریال
11
6 پنجمین دوره آکادمیک و پیشرفته مربی بدنساز
1396-06-04 08:30-16:30
1396-06-10 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 60
12,000,000 ریال
54
7 دوره تربیت مربی تغذیه ورزشی
1396-06-18 08:30-16:30
1396-06-24 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 40
12,000,000 ریال
14
8 دوره بین المللی ماساژ ورزشی
1396-06-24 08:30-16:30
1396-06-18 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 30
12,000,000 ریال
5
9 دوره جامع آمار و روش های پژوهش کاربردی در علوم ورزشی
1396-06-30 08:30-17:30
1396-06-25 08:30-17:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 30
دانشجویان تربیت بدنی 6,000,000 ریال
عضو هیات علمی 6,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 7,000,000 ریال
1
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.