برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 دستیاری آزمایشگاه حرکات اصلاحی
1398-06-03 08:00-17:00
1398-06-06 08:00-17:00
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 20
دانشجویان تربیت بدنی 7,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 8,000,000 ریال
2 دستیاری آزمایشگاه رفتار حرکتی
1398-07-21 08:00-17:00
1398-07-24 08:00-17:00
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 20
دانشجویان تربیت بدنی 7,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 8,000,000 ریال
3 طراحی و تجویز تمرینات اصلاحی
1398-04-27 08:00-19:00
1398-04-28 08:00-19:00
تهران 50
دانشجویان تربیت بدنی 4,500,000 ریال
عضو هیات علمی 5,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 5,500,000 ریال
4 تغذیه ورزشی کاربردی
1398-05-28 08:00-17:00
1398-06-01 08:00-17:00
100
دانشجویان تربیت بدنی 10,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 12,000,000 ریال
5 سومین دوره طراحی و تجویز تمرینات اصلاحی
1398-05-17 08:00-17:00
1398-05-18 08:00-17:00
50
دانشجویان تربیت بدنی 4,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 5,500,000 ریال
6 دوره بین المللی مربی بدنساز ویژه رشته های ورزشی
1398-06-09 08:00-18:00
1398-06-15 08:00-18:00
100
دانشجویان تربیت بدنی 12,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 15,000,000 ریال
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.