برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 دستیاری آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی
1398-05-06 08:00-17:00
1398-05-09 08:00-17:00
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 20
دانشجویان تربیت بدنی 7,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 8,000,000 ریال
2 دستیاری آزمایشگاه حرکات اصلاحی
1398-06-03 08:00-17:00
1398-06-06 08:00-17:00
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 20
دانشجویان تربیت بدنی 7,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 8,000,000 ریال
3 دستیاری آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی
1398-04-22 08:00-17:00
1398-04-25 08:00-17:00
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 20
دانشجویان تربیت بدنی 7,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 8,000,000 ریال
4 دستیاری آزمایشگاه رفتار حرکتی
1398-07-21 08:00-17:00
1398-07-24 08:00-17:00
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 20
دانشجویان تربیت بدنی 7,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 8,000,000 ریال
5 آشنائی و کار با سیستم EMG و EEG در ورزش
1398-04-12 08:00-17:00
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 15
دانشجویان تربیت بدنی 1,200,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
6 طراحی و تجویز بازی های حرکات اصلاحی برای کودکان
1398-05-10 08:00-17:00
1398-05-11 08:00-17:00
تهران 50
دانشجویان تربیت بدنی 5,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 6,000,000 ریال
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.