برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 دستیاری آزمایشگاه تخصصی فیزیولوژی ورزشی (دوره چهارم)
1396-05-17 08:30-16:30
1396-05-14 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 25
عضو هیات علمی 6,000,000 ریال
16
2 دومین دوره آزمون ورزشی قلبی ریوی(CPET)
1396-05-30 08:30-16:30
1396-05-28 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 20
4,500,000 ریال
13
3 دومین دوره دستیار آزمایشگاه حرکات اصلاحی
1396-06-11 08:30-16:30
1396-06-14 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 30
6,000,000 ریال
23
4 دوره دستیار آزمایشگاه رفتار حرکتی
1396-10-09 08:30-16:30
1396-10-12 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 15
دانشجویان تربیت بدنی 6,000,000 ریال
عضو هیات علمی 6,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 7,000,000 ریال
9
5 دومین دوره دستیار آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی
1396-06-22 08:30-18:45
1396-06-19 08:30-18:45
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 20
6,000,000 ریال
14
6 دومین دوره ورزشیار سالمندان
1396-08-19 08:30-16:30
1396-08-13 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 45
دانشجویان تربیت بدنی 6,000,000 ریال
عضو هیات علمی 7,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 8,000,000 ریال
39
7 دومین دوره ورزشیار افراد با کم توانی ذهنی
1396-09-04 08:30-16:30
1396-09-10 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 30
دانشجویان تربیت بدنی 6,000,000 ریال
عضو هیات علمی 7,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 8,000,000 ریال
15
8 دوره تربیت مربی تغذیه ورزشی
1396-09-30 08:30-16:30
1396-09-25 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 40
12,000,000 ریال
40
9 دوره بین المللی ماساژ ورزشی
1396-10-01 08:30-16:30
1396-10-08 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 30
12,000,000 ریال
21
10 استعدادیابی ورزشی
1396-04-21 14:00-18:00
تهران - انتهای بلوار پیروزی- بلوار هجرت- ورزشگاه تختی - پایگاه قهرمانی استان تهران
0 ریال
7 دکتر حمید آقا علی نژاد
11 طراحی تمرینات ورزشی برای دوران بارداری
1396-07-24 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 35
دانشجویان تربیت بدنی 700,000 ریال
عضو هیات علمی 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال
18 دکتر معصومه هلالی زاده
12 طراحی تمرینات ورزشی ویژه پس از زایمان
1396-07-25 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 35
دانشجویان تربیت بدنی 700,000 ریال
عضو هیات علمی 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال
22 دکتر معصومه هلالی زاده
13 دوره جامع آمار و روش های پژوهش کاربردی در علوم ورزشی
1396-06-26 08:30-17:30
1396-06-30 08:30-17:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 40
دانشجویان تربیت بدنی 5,000,000 ریال
عضو هیات علمی 5,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 6,000,000 ریال
16
14 دستیاری آزمایشگاه تخصصی فیزیولوژی ورزشی (دوره پنجم)
1396-10-30 08:30-18:30
1396-11-03 08:30-18:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 15
دانشجویان تربیت بدنی 6,000,000 ریال
عضو هیات علمی 6,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 7,000,000 ریال
12
15 سومین دوره دستیار آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی
1396-11-14 08:30-18:30
1396-11-17 08:30-18:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 15
دانشجویان تربیت بدنی 6,000,000 ریال
عضو هیات علمی 6,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 7,000,000 ریال
6
16 سومین دوره دستیار آزمایشگاه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
1396-10-02 08:30-18:30
1396-10-05 08:30-18:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 15
دانشجویان تربیت بدنی 6,000,000 ریال
عضو هیات علمی 6,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 7,000,000 ریال
8
17 Gas analysis
1396-08-23 08:30-16:30
تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد کوچه پنجم پلاک 3 15
دانشجویان تربیت بدنی 1,200,000 ریال
عضو هیات علمی 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,800,000 ریال
1
18 Motion analysis
1394-08-24 08:30-16:30
تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد کوچه پنجم پلاک 3 15
دانشجویان تربیت بدنی 1,200,000 ریال
عضو هیات علمی 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,800,000 ریال
4
19 Force plate
1394-09-01 08:30-16:30
تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد کوچه پنجم پلاک 3 15
دانشجویان تربیت بدنی 1,200,000 ریال
عضو هیات علمی 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,800,000 ریال
3
20 Isokinetic
1396-09-20 08:30-16:30
تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد کوچه پنجم پلاک 3 15
دانشجویان تربیت بدنی 1,200,000 ریال
عضو هیات علمی 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,800,000 ریال
2
21 EMG
1396-09-29 08:30-16:30
تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد کوچه پنجم پلاک 3 15
دانشجویان تربیت بدنی 1,200,000 ریال
عضو هیات علمی 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,800,000 ریال
3
22 Taping Kinesio Taping
1396-09-22 08:30-16:30
تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد کوچه پنجم پلاک 3 30
دانشجویان تربیت بدنی 1,000,000 ریال
عضو هیات علمی 1,200,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
3
23 منوال ماسل تستینگ
1396-10-04 08:30-16:30
تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد کوچه پنجم پلاک 3 20
دانشجویان تربیت بدنی 1,000,000 ریال
عضو هیات علمی 1,200,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
4
24 چادر هایپوکسی
1396-10-06 08:30-16:30
تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد کوچه پنجم پلاک 3 15
دانشجویان تربیت بدنی 1,200,000 ریال
عضو هیات علمی 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,800,000 ریال
1
25 اسپیرومتر و وینگیت
1396-11-10 08:30-16:30
تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد کوچه پنجم پلاک 3 15
دانشجویان تربیت بدنی 1,200,000 ریال
عضو هیات علمی 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,800,000 ریال
3
26 کار با حیوانات آزمایشگاهی: رت و موش سوری
1396-12-08 08:30-16:30
آدرس: تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد کوچه پنجم پلاک 3 15
دانشجویان تربیت بدنی 1,200,000 ریال
عضو هیات علمی 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,800,000 ریال
9 دکتر مریم دلفان
27 تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون(BFR)
1396-11-11 08:30-14:30
آدرس: تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد کوچه پنجم پلاک 3 25
دانشجویان تربیت بدنی 800,000 ریال
عضو هیات علمی 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,200,000 ریال
21 دکتر حمید آقاعلی نژاد
28 ششمین دوره آکادمیک و پیشرفته مربی بدنساز
1396-11-13 08:30-17:10
1396-11-20 08:30-17:10
تهران- دانشگاه تربیت مدرس 130
دانشجویان تربیت بدنی 9,000,000 ریال
عضو هیات علمی 11,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 12,000,000 ریال
مربیان معرفی شده فدراسیون های ورزشی 9,600,000 ریال
108 پروفسور اینیگو موجیکا - دکتر حمید آقا علی نژاد- دکتر حمید رجبی- دکتر مرتضی بهرامی نژاد - دکتر حمزه اکبری- حمید مسجدی- سجاد عارفی نیا- مهدی چراغی
29 سومین جایزه بین المللی ایده های خلاقانه در طراحی جشنواره های موضوعی بازی های حرکتی کودکان
1396-12-09 14:30-17:30
600
250,000 ریال
9
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.