برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 دستیاری آزمایشگاه تخصصی فیزیولوژی ورزشی (دوره چهارم)
1396-05-17 08:30-16:30
1396-05-14 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 25
عضو هیات علمی 6,000,000 ریال
19
2 دومین دوره آزمون ورزشی قلبی ریوی(CPET)
1396-05-28 08:30-16:30
1396-05-30 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 20
4,500,000 ریال
12
3 دومین دوره دستیار آزمایشگاه حرکات اصلاحی
1396-06-14 08:30-16:30
1396-06-11 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 30
6,000,000 ریال
26
4 دوره دستیار آزمایشگاه رفتار حرکتی
1396-06-01 08:30-16:30
1396-05-29 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 15
6,000,000 ریال
7
5 دومین دوره دستیار آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی
1396-06-19 08:30-18:45
1396-06-22 08:30-18:45
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 20
6,000,000 ریال
15
6 دومین دوره ورزشیار سالمندان
1396-08-06 08:30-16:30
1396-08-12 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 45
دانشجویان تربیت بدنی 6,000,000 ریال
عضو هیات علمی 7,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 8,000,000 ریال
33
7 دومین دوره ورزشیار افراد با کم توانی ذهنی
1396-09-04 08:30-16:30
1396-09-10 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 30
دانشجویان تربیت بدنی 6,000,000 ریال
عضو هیات علمی 7,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 8,000,000 ریال
13
8 پنجمین دوره آکادمیک و پیشرفته مربی بدنساز
1396-06-10 08:30-16:30
1396-06-04 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 75
12,000,000 ریال
60
9 دوره تربیت مربی تغذیه ورزشی
1396-09-30 08:30-16:30
1396-09-25 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 40
12,000,000 ریال
30
10 دوره بین المللی ماساژ ورزشی
1396-10-01 08:30-16:30
1396-10-08 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 30
12,000,000 ریال
17
11 استعدادیابی ورزشی
1396-04-21 14:00-18:00
تهران - انتهای بلوار پیروزی- بلوار هجرت- ورزشگاه تختی - پایگاه قهرمانی استان تهران
0 ریال
6 دکتر حمید آقا علی نژاد
12 طراحی تمرینات ورزشی برای دوران بارداری
1396-07-24 08:30-17:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 35
دانشجویان تربیت بدنی 700,000 ریال
عضو هیات علمی 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال
22 دکتر معصومه هلالی زاده
13 طراحی تمرینات ورزشی ویژه پس از زایمان
1396-07-25 08:30-17:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 35
دانشجویان تربیت بدنی 700,000 ریال
عضو هیات علمی 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال
26 دکتر معصومه هلالی زاده
14 دوره جامع آمار و روش های پژوهش کاربردی در علوم ورزشی
1396-06-26 08:30-17:30
1396-06-30 08:30-17:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 40
دانشجویان تربیت بدنی 5,000,000 ریال
عضو هیات علمی 5,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 6,000,000 ریال
16
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.