1. دوره تخصصی طراحی و تجویز تمرینات اصلاحی برگزار می‌شود
دوره تخصصی طراحی و تجویز تمرینات اصلاحی در تاریخ 27 و 28 تیرماه توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار می‌شود
2. کارگاه دانش افزایی فرآیندهای ارزیابی ثبت اختراعات
3. دوره تخصصی بازی‌های اصلاحی برای کودکان برگزار می‌شود
دوره تخصصی بازی اصلاحی در تاریخ 10و 11 مرداد ماه توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار می شود.